Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

goldenmoments
21:42
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaaggape aggape

January 19 2018

goldenmoments
21:46
goldenmoments
21:46
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

January 07 2018

goldenmoments
13:08
7902 9e28 390
Reposted fromkarahippie karahippie viasatyra satyra
goldenmoments
13:06
7379 0619 390
Reposted fromjouet jouet viasatyra satyra

July 18 2017

goldenmoments
17:17
goldenmoments
17:16
goldenmoments
17:16
7148 e65e 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutofmyhead outofmyhead
goldenmoments
17:13
Reposted fromFlau Flau viaoutofmyhead outofmyhead
17:10
0684 4555 390

elenamorelli:

{ listening }

goldenmoments
17:09
0817 36ad 390
Reposted frommiischa miischa viaoutofmyhead outofmyhead
goldenmoments
17:05
5577 925d 390
Reposted fromarwen arwen viaoutofmyhead outofmyhead
goldenmoments
16:55
1028 6408 390
goldenmoments
16:55
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea viaoutofmyhead outofmyhead
goldenmoments
16:55
3737 b450 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoutofmyhead outofmyhead
goldenmoments
16:54

NIE IDŹMY SPAĆ

Nie idźmy jeszcze spać
póki tak pięknie gra muzyka
nie idźmy jeszcze spać
póki nie świta
Póki umiemy stąpać za krokami nocy
w ciemności z którą szukamy braterstwa
Nie idźmy jeszcze spać
dopóki dźwięki gubią czas

Nie idźmy jeszcze spać
Nie idźmy spać

— Julia Hartwig
Reposted fromfatu fatu
16:51
goldenmoments
16:50
6576 5782 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaoutofmyhead outofmyhead
16:47
7565 6bbe 390
Reposted fromfinnglas finnglas vialiona liona
16:46
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl